Het COA en de AMIF-projecten

Maar liefst tien projecten die worden gefinancierd vanuit het Europese Asiel Migratie & Integratie Fonds (AMIF) lopen of liepen er in het verslagjaar 2019. 

Mede dankzij het zorgvuldige en harde werken van COA-medewerkers zijn ook voor het jaar 2020 weer alle projecten 100% gesubsidieerd. Een overzicht.

Opleidingsplan methodisch werken en begeleiden

Doelen van het project zijn het versterken van het vakmanschap van opvangmedewerkers door te investeren in methodisch werken en begeleiden en het versterken van de samenwerking binnen de vreemdelingenketen. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van expertise en ervaringsdeskundigen vanuit het COA zelf. We willen kwalitatief goede opvang en begeleiding bieden aan asielzoekers door uniforme ondersteuning van medewerkers. De ondersteuning is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en op de voorbereiding op de toekomst. Dit vraagt verdere professionalisering van de opvangmedewerkers. Gelet op het specifieke werk van het COA ligt de keus om te werken met eigen 'trainers' voor de hand. Interne medewerkers gaan gedurende de duur van het project als kwaliteitscoach aan de slag. Zij ontwikkelen en geven uitvoering aan leer- en ontwikkelprogramma's voor medewerkers in de opvang.


In september 2019 organiseerde het project een Leercafé Methodisch werken en begeleiden voor managers uitvoering, managers bijzondere opvang en managers diensten. Tijdens het Leercafé kregen managers nadere inzichten en concrete stappen om methodisch werken en begeleiden te borgen op locatie met als uiteindelijke doel; van ad-hoc werken naar planmatig en methodisch werken.


Het project liep van 18 november 2017 tot 30 juni 2019.

Participatie van Eritreeërs

Het COA begeleidt asielzoekers en vergunninghouders bij hun voorbereiding op de toekomst vanaf het moment dat ze in de opvang verblijven. Het vergroten van de kansen op een succesvolle participatie en integratie van Eritreeërs en het verminderen van hun kwetsbaarheid is het doel van het project Participatie van Eritreeërs. Uit ervaring en onderzoeken blijkt dat Eritreeërs een kwetsbare groep vormen, met een aantal kenmerken die participatie en integratie bemoeilijken.


Door te werken aan bewustwording van (toekomstige) uitdagingen en risico's, empowerment en educatieve trainingen dragen we bij aan een betere participatie en integratie. Daarnaast werken we aan het vergroten van kennis bij opvangmedewerkers en ketenpartners op opvanglocaties. Het project investeert tot slot in het opbouwen, borgen en vergroten van een netwerk om expertise te bundelen en kennis te delen.


Op 1 november 2017 is het AMIF-project Participatie van Eritreeërs gestart en het loopt tot en met 30 juni 2020.

Flexibele maatschappelijk verankerde opvang

Doelen van dit project zijn het vergroten van de flexibele opvangcapaciteit, het versterken van het welbevinden, activering en participatie van onze bewoners, en het maatschappelijke draagvlak voor asielopvang vergroten.
In diverse pilots proberen we nieuwe huisvestingsconcepten uit, waarbij we asielopvang combineren met andere vormen van gebruik die niet asiel-gerelateerd zijn. De pilots moeten ons inzicht bieden in de uitvoerbaarheid van deze concepten en de effecten ervan op onze bewoners, andere deelnemers, medewerkers, samenwerkingspartners en de omgeving. In het project ontwikkelen we meerdere pilots. Een voorbeeld daarvan is een vervolg op het Plan Einstein in het azc in Utrecht. In één vleugel van het pand komen binnenkort jongeren te wonen. De gemeente Utrecht biedt bewoners en jongeren cursussen Engels en Ondernemerschap aan. Verder wordt er samen met de gemeente aan een gezamenlijke ontmoetingsruimte gewerkt, waarin onze bewoners een leer-werktraject voor de horeca kunnen volgen.


Een ander voorbeeld van een pilot is de verbouwing van de sporthal van het azc in Grave. Deze biedt nu de mogelijkheden voor culturele en sportieve activiteiten voor mensen uit de omgeving Grave, ter bevordering van activering en participatie. De ruimte kan in tijden van hoge aantallen asielzoekers omgezet worden naar een noodopvang.


De verwachting is dat de pilots bijdragen aan het ontwikkelen van flexibele opvangcapaciteit, de activering en het welbevinden van onze bewoners en het maatschappelijke draagvlak voor asielopvang. De effecten worden gedurende de looptijd van de pilots in kaart gebracht door onderzoeksbureau Rijnconsult. Op die manier kunnen we maximaal leren van deze innovatieve projecten.


Het project loopt tot november 2020.

‘De ruimte kan omgezet worden naar een noodopvang’

Veiligheid en Weerbaarheid

Met subsidie uit het Europese Asiel Migratie en Integratie Fonds (AMIF) is in november 2017 gestart met het project 'Veiligheid en weerbaarheid'.
Het bevorderen van het professioneel werken en de borging van kennis en bewustzijn onder COA-medewerkers met betrekking tot het thema veiligheid is belangrijk voor de borging van de veiligheid van eenieder op locatie. Alleen wanneer COA-medewerkers goed op de hoogte zijn van de veiligheidsrisico's en van de maatregelen die het COA hiertoe voorhanden heeft, kunnen deze risico's worden geminimaliseerd.


Het AMIF project Veiligheid en weerbaarheid draagt bij aan de scholing en ondersteuning van COA-medewerkers die dagelijks zorgdragen voor een veilige en beheersbare leefomgeving voor bewoners en een werkomgeving voor zichzelf, collega's en derden. Het project ondersteunt hierbij door medewerkers trainingen, vakdagen en kennisuitwisselingsdagen aan te bieden.


Het project loopt tot 1 november 2020.

VOORwerk

De waarden en normen van de gemiddelde vergunninghouder verschillen niet wezenlijk van die van de gemiddelde Nederlander. De manieren waarop we die waarden uitdrukken, zijn vaak wel anders. De een toont bijvoorbeeld respect door geen direct oogcontact te maken, terwijl de ander dat juist als onbeleefd ervaart. Ook de manier van elkaar aanspreken op gedrag kan verschillen van cultuur tot cultuur.


Met het project VOORwerk willen we de integratiekansen van vergunninghouders op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeteren door hen bewust te maken van deze cultuurverschillen. Ook willen wij hen uitrusten met zogeheten ‘soft skills’ die nodig zijn voor een duurzame inzetbaarheid op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit (groeps)trainingen. Op alle azc’s kunnen vergunninghouders de training VOORwerk volgen.


Het project VOORwerk loopt tot 1 november 2020.

video-play-button

Naast voornoemde projecten zijn vanaf het najaar van 2019 de volgende vijf nieuwe AMIF-projecten opgestart:  

Rolmodellen 

We gaan met dit project de rolmodellen inzetten om vergunninghouders in de opvang te motiveren en te inspireren. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op onder meer de deelname aan Voor-inburgering en de doorgaande leerlijn. We doen dit project samen met New Dutch Connections.


Het project loopt van september 2019 tot september 2021.

COA opleidingsplan - cyclisch leren

Dit project richt zich op het versterken van de competenties van de amv-jongeren op hun weg naar volwassenheid. Het COA doet dit door amv-medewerkers te ondersteunen in het actief leren, het toepassen van het geleerde in de dagelijkse praktijk en het reflecteren op het eigen handelen.


Het project loopt van oktober 2019 tot oktober 2021.

Alfabetisering

Een analfabeet heeft een unieke leersituatie en behoeft apart lesmateriaal. Het doel van dit project is om zo vroeg mogelijk te beginnen met het bevorderen en beheersen van de Nederlandse taal. Het resultaat is dat deelnemers beter weten wat er van hen wordt verwacht en klaar zijn voor de inburgering in de gemeente.


Het project loopt van september 2019 tot maart 2021.

Bewegen naar de toekomst

Uit een vorig project bleek dat sport en beweging positieve effecten hebben op het welzijn van onze bewoners, maar ook op het verminderen van zorgvragen, de integratie en participatie en de beheersbaarheid op locaties. Het COA wil daarom graag deze werkwijze voortzetten. Dit nieuwe project heeft als doel om mogelijkheden en middelen te organiseren om zo de werkwijze duurzaam te kunnen implementeren binnen het COA.


Het project loopt van oktober 2019 tot oktober 2021.

Participatie en Taal

Dit project richt zich op verschillende vormen van activering: een zinvolle dagbesteding, laagdrempelig leren van de Nederlandse taal, zelfwerkzaamheid, het opbouwen van een sociaal netwerk en wennen aan (gewoonten in) Nederland, vrijwilligerswerk en mogelijke toeleiding naar werk. Het bevordert het welzijn en de gezondheid van azc-bewoners. En de ontmoetingen tussen nieuwkomers en Nederlanders zorgen voor meer draagvlak voor nieuwkomers in de samenleving.


Het project loopt van 1 augustus 2019 – 31 december 2021.