Medewerkers inzetbaar houden én inspelen op de krappe arbeidsmarkt

Planmatig werken en vooruitkijken krijgt steeds meer vorm, ook op het gebied van HRM. Zeker met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is dat hard nodig.

“Zodat we medewerkers inzetbaar houden en meer mensen op het juiste moment en op de juiste plek kunnen binnenhalen en inzetten. De pilot Leerwerktraject vergunninghouders is één van de manieren waarop het COA in 2019 een nieuwe invulling geeft aan zijn arbeidsmarktstrategie”, aldus unitmanager HRM Harold Krijnen van het COA.

In september 2019 is, op initiatief van de ondernemingsraad, voor de eerste keer een onderzoek gedaan naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting geeft cijfermatige onderbouwing op de vraag op welke punten verbetering nodig is om mensen voor het COA gezond en met plezier inzetbaar te houden. Maar liefst 61% van de 2.800 medewerkers (inclusief uitzendkrachten en de flexibele schil van medewerkers) vulde de vragenlijst in. De hoge respons laat een hoge mate van betrokkenheid zien. Eind 2019 zijn de resultaten gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de medewerkers te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals schelden, intimidatie en bedreiging door asielzoekers. Ruim een kwart van de medewerkers geeft aan ongewenst gedrag door collega’s te hebben ervaren. Tegelijk geeft het overgrote deel van de medewerkers aan dat ze het werk emotioneel goed aan kan, over voldoende competenties beschikt en graag naar het werk gaat. “Het onderzoeksbureau heeft ook een spiegelonderzoek gedaan”, zegt Krijnen, unitmanager HRM van het COA. “Daarbij kregen het bestuur en het unitmanagement de vraag: wat denk je dat eruit komt? Dat er sprake is van toegenomen belasting door overlastgevende asielzoekers werd door zowel het management als de ondernemingsraad verwacht en was afgelopen jaar een voortdurend punt van aandacht.”

‘De hoge respons laat een hoge mate van betrokkenheid zien’

Resultaten meten

De nulmeting legt een aantal zaken bloot. HRM senior beleidsadviseur Carola Sosef: “We hebben de onderzoeksresultaten in elke unit gepresenteerd en medewerkers de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. De PSA-projectgroep gaat bepalen welke PSA-thema’s centraal worden opgepakt en welke binnen de unit. Dat doen we samen met het bestuur en de or. Een goed opgesteld en uitgevoerd PSA-beleid kan ervoor zorgen dat medewerkers met plezier aan het werk blijven. Door het onderzoek in de toekomst te herhalen, kunnen we het resultaat van de tussentijds genomen maatregelen meten.”

Leerwerktraject vergunninghouders

Vanuit de HRM-werkgroep Arbeidsmarkt kreeg in 2019 een aantal initiatieven vorm om het COA tot een nog aantrekkelijker werkgever te maken. Daar is onder meer het Leerwerktraject voor vergunninghouders uit voortgekomen. Deze tweejarige pilot ging op 1 januari 2020 van start. In de pilot krijgen zeventien vergunninghouders op verschillende locaties een leerwerktraject aangeboden op MBO-niveau. Die moet leiden tot een functie als woonbegeleider of huismeester. De deelnemers gaan een dag per week naar school. De andere dagen leerwerken ze onder begeleiding van een COA-medewerker op locatie. Deze medewerkers hebben een korte training als leerwerkmeester gevolgd.

video-play-button

Samenwerking met gemeenten

In deze pilot werkt het COA nauw samen met gemeenten die statushouders aandragen als kandidaat. De meesten werken de eerste maanden met behoud van uitkering. Een andere belangrijke partner is opleidingsinstituut NCOI. De bedoeling is dat de vergunninghouders na afloop van het leerwerktraject bij het COA in dienst komen. “Zo bieden we kansen aan een kwetsbare doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt en vergroten we tegelijk de groep potentiële werknemers", zegt Sosef.

De COA-medewerker in cijfers 

De gemiddeld leeftijd van COA-medewerkers was in 2019 46 jaar. Een paar jaar geleden was dat nog 50 jaar. Bij medewerkers voor bepaalde tijd is de gemiddelde leeftijd zelfs 36 jaar. We verjongen dus. Met een verloop van 6,9% zit het COA onder het gemiddelde van de zorg- en welzijnssector. De gemiddelde diensttijd is 12 jaar. Die is hoog, mede dankzij de sterke interne mobiliteit. Het COA biedt ruimte om je te blijven ontwikkelen.