video-play-button

Januari

Begeleiding Eritrese vergunninghouders

Maatwerk geldt voor al onze bewoners, maar eens te meer voor Eritreeërs. Begin 2019 verschijnt een waaier met (achtergrond)informatie en tips over de begeleiding van deze doelgroep. ‘De begeleiding van Eritrese vergunninghouders wordt vaak als ingewikkeld ervaren, omdat er moeilijk aansluiting kan worden gevonden op hun leefwereld’ schrijft initiatiefnemer Guy Loth (casemanager) van deze uitgave op de achterkant.

Lasdiploma

Zichtbaar trots ontvangen twee bewoners van het azc in Assen hun lasdiploma. Bijzonder is dat beide heren, afkomstig uit Syrië en Irak, de lasopleiding hebben gevolgd op het arbeidscomplex van de Penitentiaire Inrichting Esserheem van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Landelijke Vakdag

Kennisdelen pur sang tijdens de Landelijke Vakdag Participatie van Eritreeërs, donderdag 24 januari in Ede. 150 deelnemers, waaronder enkele externe relaties, volgen onder andere workshops en luisteren naar sprekers, bijvoorbeeld over de cultuur en over de psychische problematiek onder de Eritrese vluchtelingen.

Aan de Slag

Het vrijwilligersproject Aan de Slag is een groot succes. Bewoners van het azc Hoogeveen zetten zich in als vrijwilliger voor hun stad en krijgen dinsdag 29 januari een certificaat. Het project wordt geregeld door VrijwilligersHoogeveen.

Kinderpardon

De regeringspartijen bereiken 29 januari een akkoord dat leidt tot de ‘Afsluitingsregeling’, ook wel het kinderpardon genoemd. Het is een overgangsregeling voor de Definitieve Regeling Langdurig verblijvende Kinderen (DRLVK). In de Afsluitingsregeling wordt aangegeven in welke gevallen de IND tot herbeoordeling van aanvragen overgaat. Een aantal bewoners van het COA valt onder deze regeling.

Februari

Pilot 'Specifieke doelgroep amv'

Op 1 februari 2019 is de kick-off in Schalkhaar van de pilot ‘Specifieke doelgroep amv’. Gedurende een jaar vangt Nidos amv op, waarbij alle mogelijke instrumenten van de reguliere amv-methodiek en samenwerking in de keten worden ingezet. Het betreft een opvang met 12 bedden voor amv, waarbij door het COA is vastgesteld dat begeleiding binnen de mogelijkheden van het COA niet meer lukt. 18 amv zijn er in 2019 opgevangen. Inmiddels heeft de staatssecretaris besloten de pilot met 1 jaar te verlengen. Dit omdat zowel het COA als Nidos positief zijn over de inzet van deze opvang.

'Ik woon gewoon'

De 12-jarige Elina uit Iran en de 11-jarige Rania uit Eritrea ontvangen uit handen van bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker als eerste het informatieve stripboek ‘Ik woon gewoon’. Het stripboek is gemaakt voor kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar. De ondertitel van het stripboek luidt: ‘Tips en trucs voor een succesvol verblijf op een COA-locatie’. Naast het Nederlands is de strip ook beschikbaar in het Frans, Engels, Farsi, Tingrinya en Arabisch. De strip is een product uit het AMIF-project Verbeteren leef- en speelomgeving (AMIF-VLS).

Staatssecretaris Harbers in Katwijk

Medewerkers van IND, COA en DT&V spreken staatssecretaris Mark Harbers donderdag 21 februari op de gezinslocatie in Katwijk met over het kinderpardon. De regeling heeft impact op de werkzaamheden van de kleine keten en vraagt veel inzet in korte tijd. Mark Harbers gaat hierover in gesprek met de medewerkers van de kleine keten. Hij licht de achtergronden van dit kabinetsbesluit toe, en medewerkers stellen vragen en uiten eventuele zorgen. Op 26 februari sluit de inzendtermijn voor aanvragen voor het kinderpardon.

Maart

Certificaten voor bewoners

Vijftien bewoners van azc Dronten krijgen begin maart hun landelijk erkende certificaten hospitality en schoonmaak. Een andere groep bewoners start de weken erna met een horeca-training. Vanaf april zijn de bewoners er klaar voor om gasten te ontvangen in twee bungalows. Daarna opent het leer-werktraject bed and breakfast azc Dronten officieel voor groepen mensen die betrokken zijn binnen het vluchtelingenvraagstuk.

Gedragsrichtlijnen

De COA-gedragsrichtlijnen Sociale Media publiceren we in maart op ons intranet. Deze richtlijnen geven onder meer antwoord op vragen die bij veel COA-medewerkers leven zoals: ‘Waar ligt de scheiding tussen privé- en zakelijk gebruik van sociale media?’ en ‘Kun je vrienden’ worden op Facebook met een bewoner?’ De gedragsrichtlijnen moeten ook voorkomen dat er inbreuk wordt gedaan op de wetgeving rondom privacy.

'Schietpartij tram' vlakbij azc Utrecht

Een afschuwelijke schietpartij in Utrecht in een tram op 18 maart speelt zich vlakbij het azc af. Gelukkig raakt geen van onze medewerkers of bewoners gewond. Wel zit een bewoner in de tram. De dader is ’s middags nog op vrije voet en een groot deel van de wijk is afgesloten. Bewoners maken zich bezorgd over hun kinderen, die niet van school terug kunnen naar het azc. Als er in de loop van de middag meer duidelijk wordt over de schietpartij worden bewoners nader geïnformeerd.

Opvang in Duinrell

Als de laatste bewoner verhuist naar een andere opvanglocatie in Nederland, sluit 27 maart de asielopvang op landgoed Duinrell in Wassenaar. Ook tijdens deze elfde keer dat er in de winter asielopvang is in Duinrell organiseren vrijwilligers binnen en buiten het azc tal van activiteiten, zoals taalles, kunst- en schilderles en workshops voor kinderen en asielzoekers kunnen terecht bij judo- en voetbalverenigingen in Wassenaar.

Ontmoeting met Belgische collega's

April

Nieuwbouw azc Maastricht

De bouw van de nieuwe opvanglocatie in Maastricht start 3 april. Aan de Francois de Veyestraat wordt druk gewerkt aan het verbouwen en verduurzamen van het oude PLEM-gebouw. Daarnaast verrijzen vijf woonblokken. Wethouder Mara de Graaf en lid van het bestuur Peter Siebers geven met een in cement vastgelegde handdruk het formele startsein aan BAM voor de bouw, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 in gebruik kan worden genomen.

Keukenvaardigheden

Dankzij het succes van de training ‘keukenvaardigheden’ in Overloon komt er ook een vervolg. Deze praktijktraining wordt door cateraar Sodexo aangeboden aan bewoners van het azc. De opkomst in de eerste training is 100% en de afspraak is dat Sodexo 10% van de deelnemers ook echt aan een baan helpt.

Zwemveiligheid

Het is belangrijk dat wij onze bewoners wijzen op de gevaren van zwemmen. Mede daarom is het COA partner van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid, die 17 april start. Sportminister Bruins opent de eerste themamaand in het Noorderparkbad in Amsterdam. De campagne loopt tot en met 17 mei 2019 en heeft als motto ‘Heel Nederland zwemveilig’. De Nationale Raad Zwemveiligheid is de initiatiefnemer. Andere partners naast het COA zijn Pharos, Vereniging Sport en Gemeenten, Reddingsbrigade Nederland, Veiligheid NL, Nidos en GGD GHOR Nederland.

Afscheidsreceptie

Tijdens de druk bezochte afscheidsreceptie van bestuurslid Peter Siebers donderdag 18 april in ‘de Glazen Zaal’ in Den Haag kijkt hij in zijn speech vooral terug op zijn tijd bij het COA ‘dat voor altijd in mijn hart zal zitten’. Siebers gaat als bestuurslid aan de slag bij het Zorginstituut Nederland.

Pilot met gastgezinnen

Onder het motto ‘Een beetje thuis ver van huis’ start de amv-opvang in Utrecht in 2018 een pilot met gastgezinnen voor de jongeren. Ruim twintig gezinnen melden zich. Op min of meer regelmatige basis ontvangen zij (na screening) de jongeren thuis om wat met ze te ondernemen op het gebied van sport, cultuur of huiswerkbegeleiding Een jaar later is de conclusie dat het een geslaagd experiment is en dat het gecontinueerd wordt, met ‘matches’ waarbij de jongens daadwerkelijk een beetje meer ‘thuis’ vinden.

Mei

Heftruckdiploma's

Vier bewoners van het azc in Assen ontvangen 10 mei hun heftruckdiploma, evenals twee gedetineerden van PI Veenhuizen. Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband, dat het azc in Assen is aangegaan met de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen. Bewoners van azc Assen kunnen, net als gedetineerden, een diploma halen binnen de muren van de PI om ze betere kansen te geven in de maatschappij. Er worden verschillende opleidingen aangeboden, zoals een lascursus, groenopleiding, veilig werken langs de weg, bosmaaien en heftruckopleiding. Een deel van de opleidingen wordt gegeven door opleidingsinstituut ’t Web.

Heropening azc Balk

Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren heet de eerste bewoners van het heropende azc 21 mei welkom. Kort na de sluiting van azc Balk in oktober 2018 is duidelijk dat we toch weer behoefte aan extra opvangcapaciteit hebben, waarop we de gemeente vragen om medewerking aan heropening van de locatie. De opvanglocatie biedt plaats aan 400 asielzoekers.

Ketenmariniers

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Mark Harbers half april een verscherping van de aanpak van overlastgevende asielzoekers aan. Half mei starten de ketenmariniers. Zij gaan met mandaat van de partners in de migratieketen aansturen op de gezamenlijke aanpak van overlastgevende asielzoekers. In Den Haag start Jur Verbeek als landelijke ketenmarinier. Henk Wolthof (COA) en Cor de Lange (sectorhoofd bij AVIM) geven deze functie in het noorden vorm. Het is een project voor 2 jaar.

Lees het interview met ketenmarinier Henk Wolthof hier →

'Maaltijdwandeling' in Hoogeveen

Sportfunctionaris Eefke Weismann van de gemeente Hoogeveen organiseert half mei samen met het COA een mooie ‘maaltijdwandeling’ aan de westkant van Hoogeveen, richting Echten, en daarna weer terug langs de weiden. Na afloop volgt de wereldmaaltijd op het azc. Bewoners presenteren met gepaste trots het resultaat van hun kookkunsten uit hun lokale keuken. 84 wandelgasten uit Hoogeveen en omgeving genieten en na afloop zijn alle schotels leeg!

Mark Harbers treedt af

Staatssecretaris Mark Harbers treedt 21 mei af. Harbers komt in de problemen als blijkt dat zaken als moord, doodslag en kindermisbruik in de cijfers in de Rapportage Vreemdelingenketen niet expliciet zijn gemeld. Ze blijken te vallen onder het kopje 'overig'. En daarmee heb ik de Kamer foutief geïnformeerd, concludeert Harbers voor zichzelf.

Aandachts­funtionarissen

Honderd aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling verzamelen zich in mei in Utrecht voor een Vakdag. Focus van de dag is het versterken en verdiepen van de rol van de functionaris. Na een plenaire lezing over 'Het verschil tussen eergerelateerd geweld, eerwraak en bloedwraak en welke specifieke aanpak vergt deze speciale vorm van geweld' volgen verschillende workshops. Thema’s als huwelijksdwang en achterlating, juridische ins en outs van (dreigende) internationale kinderontvoering en samenwerking met Veilig thuis passeren de revue. Na afloop krijgt iedereen een exemplaar van de map ‘Specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling’ uitgereikt. Een naslagwerk voor professionals, ontwikkeld door Comensha. Dit naslagwerk en de Vakdag zijn mede mogelijk gemaakt door het AMIF-project Veiligheid en Weerbaarheid.

Juni

Trigion

Het COA en Trigion tekenen maandag 3 juni in Den Haag de nieuwe overeenkomst voor de levering van beveiligingsdiensten voor in ieder geval 2020 en 2021. Het is de afronding van een Europese aanbesteding van beveiligingsdiensten. Namens het COA tekent lid van het bestuur Janet Helder en namens Trigion CEO Geert van de Laar. De inmiddels langdurige relatie tussen COA en Trigion is hiermee opnieuw verlengd.

Ontmoeting contactpersonen Kinderen

COA-medewerkers die als contactpersonen Kinderen optreden op hun locatie en eenieder die affiniteit heeft met deze doelgroep ontmoeten elkaar 4 juni in de Mattheüskerk in Utrecht. De dag start met een kort filmpje waarin de Contactpersonen Kinderen worden bedankt voor hun inzet, namens de kinderen in de opvang. Onder andere jongerenambassadeurs verzorgen en geven verschillende workshops.

Staatssecretaris Broekers-Knol van start

Ankie Broekers-Knol wordt op 11 juni benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Van oktober 2001 tot juni 2019 was zij lid van de Eerste Kamer, vanaf 2013 in de rol van voorzitter.

Tentoonstelling

In de aanloop naar ons jubileum is in de Haagse Rijnstraat van 17 tot en met 28 juni de tentoonstelling 100 jaar vluchteling te zien. Deze tentoonstelling is eind 2015 samengesteld door museum Huis Doorn. De expositie vergelijkt de komst en opvang van Belgische vluchtelingen in 1914–1918 met het huidige vluchtelingenvraagstuk honderd jaar later. Het geeft een goed beeld van wat oorlog en terreur betekenen en hoezeer zij ingrijpen in het leven van mensen die voor geweld op de vlucht zijn geslagen.

Hervestigingsmissie

Van 10 tot en met 21 juni is de voorlopig laatste hervestigingsmissie in Turkije. Sinds de eerste missie in maart 2016 zijn ruim 4.300 Syrische vluchtelingen vanuit Turkije hervestigd naar Nederland. Deze prestatie is mogelijk dankzij een zeer nauwe en efficiënte ketensamenwerking tussen COA, IND, BMA, AVIM en Kmar. Ook de inzet van de Nederlandse Ambassade in Ankara, UNHCR en IOM maken dit hervestigingsprogramma tot een succes.

Aftrap samenwerking

Een tweedaagse training aan alle medewerkers van de intensief begeleidende opvang (ibo) in Schalkhaar is half juni de aftrap voor een samenwerking tussen Tactus verslavingszorg en de intensief begeleidende opvang. Regelmatig blijkt dat bij ibo-bewoners niet alleen sprake is van psychiatrische problematiek, maar ook (veel) middelengebruik en zelfmediceren (zelfmedicatie). Een preventiemedewerker van Tactus is nu gekoppeld aan de ibo. Deze kan bijvoorbeeld betrokken worden bij casuïstiek en gesprekken voeren met een bewoner op locatie en ondersteunen bij het intaketraject. Daarnaast zal, wanneer daar aanleiding toe is, de behandelaar van Tactus aanschuiven bij het multidisciplinaire overleg.

Bezoek aan Tweede Kamer

26 bewoners van het azc in Rijswijk brengen eind juni een bezoek aan de Tweede Kamer. Drie verschillende klassen van de NT2-lessen brengen samen met hun docenten het bezoek. Doel is om meer te leren over de Nederlandse democratie en hoe wetten tot stand komen.

Juli

25 jaar COA

Een mijlpaal voor het COA op 1 juli. We markeren ons 25-jarige bestaan, onder andere met taart op een groot aantal locaties. Op verschillende azc’s wonen burgemeesters, wethouders of gemeenteraadsleden deze bijeenkomsten bij. Door het jaar heen zijn er verschillende momenten waarop we ons jubileum markeren. 

Lees meer over het artikel jubileumjaar →

Herhaalde asielaanvragen

EHBO-certificaten voor bewoners

In Den Helder krijgen 18 bewoners een erkend certificaat voor EHBO bij kinderen en de basistraining voor BHV. ‘Deze trainingen stimuleren de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen in het eigen handelen bij (nood) situaties van bewoners op een COA locatie’, zegt locatiemanager Ruud Pannekeet. ‘Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de veiligheid en het welzijn op de locatie.’

Staatssecretaris Broekers-Knol op werkbezoek(en)

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol brengt 10 en 11 juli twee werkbezoeken aan de kleine keten. Ze bezoekt eerst Ter Apel en een dag later is ze op bezoek in de Haagse Rijnstraat. In Ter Apel volgt de staatssecretaris een druk programma, waarbij ze naast de ketenpartners ook de vreemdelingenpolitie (AVIM) bezoekt, die haar het aanmeldproces lieten zien. Bij het COA krijgt de staatssecretaris een rondleiding over het terrein, waarbij verschillende opvangmodaliteiten de revue passeren.

Tuinproject azc Rijswijk

Het azc in Rijswijk fleurt op. Letterlijk! Dankzij het tuinproject op de locatie. Casemanager Reza Eskandari: ‘deze zomer werken bewoners van het azc in het kader van zelfwerkzaamheid hard aan ons tuinproject. Bij alle omheiningen van het azc worden zonnebloempitten gepland en de moestuin wordt aangepakt. Het aangezicht van de locatie fleurt hier enorm door op’.

Augustus

Wet Bibob

Vanaf 1 augustus hanteert het COA de richtlijnen van de Wet Bibob (voluit de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met de Wet Bibob heeft het COA de mogelijkheid om met partijen, die niet integer zijn en ook niet vrijwillig het gesprek hierover willen aangaan en/of transparant zijn, geen overeenkomst te sluiten of een lopende overeenkomst te beëindigen.

Pride Amsterdam

Ook in 2019 varen een aantal van onze medewerkers namens het COA weer mee tijdens Canal Parade. Ditmaal op de boot van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Met deze deelname geven we samen met de ministeries en andere organisaties aan boord het signaal af, dat de rechtsstaat er voor iedereen is. Thema van de boot is 'Samen verder bouwen aan een kleurrijke rechtsstaat/kleurrijke toekomst'.

Inzamelactie

Asielkinderen kunnen in Zutphen weer van de sporthal gebruikmaken, dankzij een geslaagde inzamelactie van zaalsportschoenen. De actie is een initiatief van de ‘Zutphense Uitdaging’. Na een opknapbeurt van de sporthal eerder in 2019 mogen gebruikers alleen met de juiste schoenen de zaal in. Voor veel bewoners houdt het binnensporten op. Tot aan de inzamelactie, die 105 paar schoenen oplevert!

Bekijk hier het filmpje van Omroep Gelderland op hun website over deze actie →

Mooi weerzien

De van oorsprong Koerdische Mevan Babakar (29) plaatst half augustus een oproep waarin ze op zoek is naar een hulpverlener die in de jaren negentig werkzaam was in het azc in Zwolle. Als vijfjarig meisje werd ze toen opgevangen in Zwolle. Ze plaatst een oproep op Twitter in een poging de man te vinden. ‘Ik wil hem bedanken voor de enorme menslievendheid en de fiets die hij me cadeau gaf’, vertelt Babakar, vlak voordat ze weer terug zou gaan naar haar huidige woonplaats Londen. De oproep leidt tot contact en 14 augustus ontmoeten de twee elkaar.

Vijwilligerswerk bewoners azc Almelo

Elf bewoners van het azc Almelo verrichten 16 augustus vrijwilligerswerk op het Lowlands festival in Biddinghuizen. Ze draaien gedurende vijf dagen mee in de ploegendiensten van ‘de EnschedePloeg’ die al jaren backstage bij Lowlands diverse werkzaamheden verrichten. Festivalorganisator Mojo en vrijwilligers van de EnschedePloeg zijn na afloop zeer te spreken over de inzet en de samenwerking met de elf bewoners en het azc.

September

Afscheid Janet Helder

Lid van het bestuur Janet Helder neemt 20 september in de Inn Style in Maarssen afscheid van het COA . Ze gaat aan de slag als lid van het bestuur van het UWV. Janet werkte ruim zes jaar als bestuurslid bij het COA, onder andere als waarnemend bestuursvoorzitter. ‘Ik begin aan een mooie nieuwe uitdaging, maar wat zal ik het COA missen’, zegt ze in haar afscheidsspeech.

Kordaat optreden

Woonbegeleider Maud Koop helpt 20 september in haar eentje bij de bevalling van een bewoonster in azc Azelo. De verloskundige geeft assistentie per telefoon. Om 11.20 uur is het kindje geboren: Godswill. De verloskundige was ’s ochtends nog langs geweest en op dat moment leek de bevalling niet aanstaande. Locatiemanager Folkert Bosch over het kordate optreden van Maud: ‘Natuurlijk zijn we allemaal erg trots op onze collega. Ontzettend knap dat ze in deze stressvolle situatie haar hoofd koel heeft gehouden en gedaan heeft wat ze moest doen.’

Nieuwbouw azc Burgum

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker begraaft 27 september een groot koffieblik, samen met burgemeester van Tytsjerksteradiel Jeroen Gebben, directeur René Hofsté van de Hegeman Bouwgroep en locatiemanager Miranda Bakker. Het blik is gevuld met tekeningen en werkjes, gemaakt door kinderen van azc Burgum. Het is de feestelijke handeling voor de start van de nieuwbouw van de locatie in Burgum. In samenspraak met de gemeente is besloten de locatie duurzaam te herontwikkelen. Het azc krijgt de uitstraling van een reguliere woonwijk.

Open azc-dag

Kinderactiviteiten, rondleidingen, muziek, ontmoetingen met asielzoekers, heel veel lekker eten en zelfs een korte cursus Arabisch of Farsi. Dat en nog veel meer is er te doen op de landelijke open dag in de azc’s op zaterdag 28 september. Ruim 11.000 belangstellenden bezoekt een van de veertig opvanglocaties die aan de open dag meedoen. Op de locaties vertellen medewerkers en bewoners onder meer over tal van activiteiten en programma's waar de bewoners dagelijks mee te maken krijgen in de azc's en daarbuiten. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol bezoekt samen met haar twee kleinkinderen de gezinslocatie in Katwijk.

De Weefplaats

Ook azc Assen doet mee aan de Open azc dag op 28 september. Sterker nog: op die dag verricht wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen de openingshandeling van de Weefplaats, een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieder Schouder aan Schouder en het azc in Assen. Bewoners van het azc weven en vilten er en voeren er andere textielbewerkingen uit. Ze doen dit samen met cliënten van Schouder aan Schouder. Het is een van de vele integratie-activiteiten die azc Assen samen met andere organisaties initieert.

Ebtl Amsterdam sluit

De ebtl in Amsterdam sluit op 30 september de deuren. De afspraak was in 2017 dat de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) maximaal twee jaar zou blijven. Verder kampt Amsterdam met een tekort aan locaties voor maatschappelijke opvang, waarvoor de locatie zal worden ingezet.

Oktober

Kinderboekenweek

Vanaf de start van de Kinderboekenweek 2019 op 2 oktober kunnen kinderen en ouders in de azc's kijken naar de voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek. ‘Voor de taalontwikkeling van kinderen in onze opvanglocaties is het belangrijk dat zij worden voorgelezen. Alleen zijn hun ouders de Nederlandse taal nog niet machtig. Voorleesfilmpjes bieden dus uitkomst voor kinderen én wellicht zelfs voor onze volwassen bewoners,’ zegt beleidsadviseur Merel Hollander van het COA.

Amv-vakdag

In de Mattheüskerk in Utrecht wordt 2 oktober de jaarlijkse amv-vakdag voor met name amv-medewerkers gehouden. Rode draad is ditmaal het leven van amv tijdens hun verblijf bij het COA. De dag start met een bijzondere voorstelling van theatergroep ‘Our footsteps’. Zowel aan de dag zelf, als in de voorbereiding dragen amv bij. Zo filmen mentoren samen met jongeren de verschillende fases, zoals de aankomst in Ter Apel, de proces opvanglocatie, de kleinschalige woonvoorzieningen en de Beschermde Opvang. Ook workshops zoals 'traumasensitief werken', 'verslaving', 'de IND' of 'Mensenhandel en mensensmokkel' staan op het programma.

Burgemeesterstafel

25 burgemeesters van gemeenten met een asielzoekerscentrum nemen 9 oktober in Putten deel aan de jaarlijkse COA Burgemeesterstafel. De burgemeesters spreken aan de hand van drie actuele thema’s over hun ervaringen, hun problemen en hun wensen bij de opvang van asielzoekers in hun gemeente. De besproken thema’s zijn ‘samenwerking met gemeenten’ (over capaciteit en integratie), ‘flexibilisering van de asielketen’ en ‘veiligheid’ (en dan met name overlastgevers). Ook staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, directeur-generaal migratie Anneke van Dijk (Justitie en Veiligheid) en directeur Regie Migratieketen (en aankomend COA-bestuurslid) Joeri Kapteijns nemen deel aan de rondetafelgesprekken.

Regietafel

De Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) komt 10 oktober bijeen om te praten over de te verwachten groei van de bezetting bij het COA en daarmee ook de benodigde opvangcapaciteit.

Lees hier meer over de groei en de LRT →

Lees hier hier het artikel van Huub Wilbrink →

Overlastgevende asielzoekers

Zo'n honderd beleids- en uitvoeringsmedewerkers van IND, COA, DT&V, politie en het bestuursdepartement komen 18 oktober bijeen op het interne symposium over de aanpak van overlastgevende asielzoekers. De bijeenkomst staat in het teken van het delen van informatie over de maatregelen die genomen worden om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Directeur generaal migratie Anneke van Dijk (JenV) opent het symposium. Zij benadrukt in haar speech dat de integrale aanpak van overlastgevende asielzoekers een prioriteit is voor de staatssecretaris. 

Lees meer hierover in het artikel van ketenmarinier Henk Wolthof →

Verkeersactie azc Harderwijk

Een grote groep vrijwilligers van het azc in Harderwijk zet een actie op om de zichtbaarheid van de bewoners in het verkeer te verbeteren. Op 22 oktober monteren vrijwilligers samen met bewoners zo’n 500 voor- en achterlichten en fietsbellen. De actie is in de herfstvakantie, zodat zoveel mogelijk fietskinderen kunnen worden nagekeken. De sets zijn geschonken door het platform Welkom Vreemdelingen Harderwijk.

Prijs voor project Biometrie

Het project Biometrie in de Migratieketen wint eind oktober de prestigieuze prijs ‘ICT-project van het jaar bij de overheid’. Deze prijs zien wij als een kers op de taart en als een prachtige afsluiting van een bijzonder traject, zegt projectmanager Jean-Pierre Buuron (ministerie van JenV). Locatiemanager Reurik Regelink (Luttelgeest) werkt een keer per week tijdens de wekelijkse melddag met het nieuwe biometriesysteem. ‘Via de pilot hebben we stap voor stap problemen ontrafeld. Vervolgens heeft de vernieuwing van het centrale systeem ervoor gezorgd dat het melden nu gemiddeld 25% sneller gaat dan voorheen en veel meer meldingen in één keer slagen. Een aanzienlijke verbetering.’

November

COA Integratie Congres

Ruim driehonderd medewerkers van gemeenten, maatschappelijke organisaties, ngo's en het COA wonen 4 november in Driebergen het eerste COA Integratie Congres bij. Het thema: ‘Samen werken aan vroege integratie en participatie’. Naar het idee van directeur-generaal Carsten Herstel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat het COA de betrokkenheid, inzet en drive met betrekking tot dit onderwerp nadrukkelijk zien. ‘Het COA speelt een belangrijke rol in vroege integratie en participatie, aldus de dg in zijn speech.

Lees hier meer over inburgering en participatie in dit jaarverslag →

Joeri Kapteijns start 

4 november is ook de eerste werkdag van ons nieuwe bestuurslid Joeri Kapteijns. De afgelopen viereneenhalf jaar was hij werkzaam als directeur Regie Migratieketen bij JenV. Vanuit die rol is hij al ingevoerd in het thema migratie en de rol van het COA hierin. Direct na zijn start begint hij met werkbezoeken aan locaties, waardoor hij de organisatie beter leert kennen.

Aan de slag

Bewoners van het azc in Schalkhaar zetten zich in het kader van het project 'Aan de slag' in totaal sinds februari 2017 al 2.000 keer in voor vrijwilligerswerk in Deventer. Zij gaan er bijvoorbeeld wekelijks op uit met de ouderen van Carinova Park Braband, koken voor anderen of helpen in de moestuin bij Nieuw Sion. Het mes snijdt aan twee kanten, aldus Michiel ten Bulte van de Vrijwilligers Centrale Deventer. ‘Enerzijds krijgen de organisaties extra hulp van gemotiveerde vrijwilligers anderzijds verbreden de asielzoekers hun netwerk, leren zij van onze cultuur en leren zij de Nederlands taal’.

Moldavische asielzoekers

Een grote groep Moldavische asielzoekers meldt zich half november in Ter Apel. In een paar dagen tijd wordt het COA geconfronteerd met een aanwas van enkele honderden asielzoekers. Ze komen met name vanuit Frankrijk. Deze toename is een grote uitdaging gezien de grote druk die er al is op onze capaciteit. De Moldaviërs worden vooral in een sporthal in Budel opgevangen. Begin 2020 is het merendeel weer vertrokken.

December

Dekens voor Griekenland

Het COA levert 30.000 dekens aan Griekenland. De dekens gaan per boot naar Griekenland waar ze zondag 17 november arriveren. De Griekse opvangorganisatie RIS zorgt voor verdere distributie van de dekens naar de eilanden, waar ze begin december aankomen. Van COA-medewerkers, die werkzaam zijn op de Griekse eilanden weten we hoe hard dekens nodig zijn. Het COA voert deze actie samen met de IND en JenV uit.

Misdrijf

Een 25-jarige bewoner van het azc in Weert wordt 4 december dood aangetroffen in zijn kamer. De politie gaat uit van een misdrijf en houdt een 29-jarige medebewoner aan als verdachte. Een ingrijpende gebeurtenis voor zowel het personeel als de overige bewoners.

Sint Pannekoek

Het heeft alle potentie om hét nieuwe kinderfeest te worden: Sint Pannekoek. Vlak voor Sinterklaas brengen NAM-medewerkers dit feest tot leven bij hun buurkinderen in het azc in Assen. Tachtig basisschoolkinderen krijgen heerlijke pannenkoeken, vers voor hun gebakken door de gebruikers van het kantoorpand naast het azc.

Internationaal symposium

In het kader van ons jubileumjaar organiseren we 4 december het internationale symposium ‘The integrated approach in arrival centers for asylum seekers – a good model for Europe?’. Het is een onderdeel van de jaarlijkse EASO-bijeenkomst, die dit jaar in Den Haag is gehouden. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol noemt in haar speech het belang van een integrale aanpak en het belang van het delen van best practises zowel tussen ketenorganisaties in Nederland, als met andere opvangorganisaties in Europa. Onder de deelnemers waren naast collega’s uit andere Europese landen ook samenwerkingspartners als de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de IND, de DT&V en vertegenwoordigers van ministeries aanwezig.

Lees het artikel jubileumjaar →

Medewerkers­onderzoek

Het bestuur en de ondernemingsraad presenteren 12 december de resultaten van het medewerkersonderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan het onderzoek doet 61% van de medewerkers mee. Uit het onderzoek over de afgelopen twee jaar blijkt dat ruim de helft van de medewerkers te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals schelden, intimidatie en bedreiging door asielzoekers. Ruim een kwart van de medewerkers geeft aan ongewenst gedrag door collega’s te hebben ervaren. Tegelijk geeft het overgrote deel van de medewerkers aan dat ze het werk emotioneel goed aan kan, over voldoende competenties beschikt en graag naar het werk gaat. Het onderzoek is een 0-meting en zal bij een volgend onderzoek gaan fungeren als vergelijkingsmateriaal. Meer over het onderzoek en het ‘Werken bij het COA’ in dit jaarverslag. 

Lees het artikel van Pascal Kauffeld →